ใบสรุปรายการส่งสินค้า

#ออเดอร์/รายการขาย #ส่งของ #ตั้งค่าเอกสาร/การพิมพ์ 24/08/2019

ใบสรุปรายการส่งสินค้าในแต่ละวันเพื่อสรุปรายการแล้วส่งต่อให้พนักงานจัดสินค้า
มีหลายวิธี ที่จะสามารถปริ้นใบสรุปรายการส่งสินค้าออกมา 

วิธีที่ 1  เลือก " 2.พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า "

กรณียังไม่พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ

 1. ไปที่เมนู "ออเดอร์" จากนั้นเลือก " 2.พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า "
2. จากนั้นเลือก   พิมพ์ทุกรายการ 
3.ร้านค้าสามารถเลือกพิมพ์ทุกรายการแบบใดก็ได้ตามสะดวก
3.1 ที่อยู่ + ใบเสร็จ 
3.2 ที่อยู่ + รายการสินค้า 

ที่อยู่ + ใบเสร็จ 

3.1.1 หากเลือกตัวเลือก : ที่อยู่ + ใบเสร็จ 
3.1.2 จากนั้นเลือก   พิมพ์ใบเตรียมสินค้า  
3.1.3 ระบบจะสรุปรายการสินค้าทั้งหมด ที่ลูกค้าสั่งซื้อ คุณสามารถปริ้นเพื่อจัดเตรียมส่งสินค้าต่อไป ที่อยู่ + รายการสินค้า 

3.2.1 หากเลือกตัวเลือก : ที่อยู่ + รายการสินค้า 
3.2.2 จากนั้นเลือก   พิมพ์ใบเตรียมสินค้า  
3.2.3 ระบบจะสรุปรายการสินค้าทั้งหมด ที่ลูกค้าสั่งซื้อ คุณสามารถปริ้นเพื่อจัดเตรียมส่งสินค้าต่อไป 


..... 

วิธีที่ 2 เลือก " 3.รอเลขพัสดุ (พิมพ์แล้ว) "

กรณีพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเรียบร้อยแล้ว 


2. ไปที่เมนู "ออเดอร์" จากนั้นเลือก " 3.รอเลขพัสดุ (พิมพ์แล้ว) "2. จากนั้นเลือก   พิมพ์ใบเตรียมสินค้า  
3. ระบบจะสรุปรายการสินค้าทั้งหมด ที่ลูกค้าสั่งซื้อ คุณสามารถปริ้นเพื่อจัดเตรียมส่งสินค้าต่อไป 
...

วิธีที่ 3 เลือกเมนูลัด "รอเลขพัสดุ"

กรณีพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

1. เลือกที่ "รอเลขพัสดุ" จากนั้นเลือก   พิมพ์ใบเตรียมสินค้า  2. ระบบจะสรุปรายการสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งซื้อ รัานสามารถปริ้นเพื่อจัดเตรียมส่งสินค้าต่อไป