Export สรุปออเดอร์(ที่โอนเงินแล้ว)เป็นไฟล์ Excel

#ออเดอร์/รายการขาย #Excel #ตั้งค่าเอกสาร/การพิมพ์ 24/08/2019

Export สรุปออเดอร์ที่สั่งซื้อหรือโอนเงินให้ร้านเรียบร้อยแล้ว ในรูปแบบไฟล์ Excel 
เพื่อเตรียมแปะหน้ากล่องพัสดุ หรือจัดส่งในลำดับถัดไป 

1. ไปที่เมนู "ออเดอร์" จากนั้นเลือก " 2.พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า "
2. จากนั้นเลือก   พิมพ์ทุกรายการ 3. เลือกตัวเลือก : ที่อยู่ + ใบเสร็จ 4. เลือก  Export 
5. จะได้ไฟล์ สรุปออเดอร์ในรูปแบบ Excel หรือ .xls เรียบร้อย ซึ่งเครื่องคอมแต่ละเครื่อง มีการตั้งค่าเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วแตกต่างกันไป