ค่าใช้จ่าย

#ค่าใช้จ่าย 24/04/2018


1. คลิก  ค่าใช้จ่าย 
2. เลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย
    - ค่าใช้จ่ายในการขาย    คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย เช่น ค่าโฆษณา 
    - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการ เช่น ค่าจ้างพนักงาน 

                                   ค่าเช่าสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค 
    - ค่าใช้อื่นๆ              คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายข้างต้น 
3. ใส่ชื่อค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย(บาท) วันที่ หมายเหตุ แล้วคลิก  บันทึก ** สามารถดู/แก้ไข รายการค่าใช้จ่ายได้ที่หน้า ประวัติ -ดูรายการค่าใช้จ่าย 
   ค่าใช้จ่ายรวมของแต่ละเดือน จะนำไปหักยอดขายของแต่ละเดือน ในหน้ารายงาน/สถิติ